X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پر کردن صفحه در WORD
پر کردن صفحه‌ای مملو از نوشته‌های نامفهوم با تایپ دستور =
rand() انجام میشود. در این حالت 3 پاراگراف جمله تکراری The quick brown fox jumps over the lazy dog را نشان خواهد داد.

 با تغییر در پارامترهای داخل پرانتز میتوان به تعداد جملات و پاراگرافها افزود به طور مثال با دستور 

(6,4=rand) تعداد 6 پاراگراف که هر یک از آنها 4 جمله دارند نشان داده خواهد شد.